V&A Andere vragen

Algemeen
Over de voorkeursvariant
Over de ontwikkelvarianten
Andere vragen

  • Wat is de status van een bestemmingsplan in relatie tot de Dorpsontwikkelingsvisie?

Het bestemmingsplan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen de burgers, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf. Bouwaanvragen worden aan het bestemmingsplan getoetst.

De gemeente kan wel, op eigen initiatief of op verzoek van een burger of een onderneming, het bestemmingsplan wijzigen. De Dorpsontwikkelingsvisie geeft richting aan alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. De visie is het kader waaraan alle (toekomstige) bestemmingsplannen voor Zuidoostbeemster zullen worden getoetst.

  • In de ontwikkelvarianten zie ik dat er plannen zijn op mijn perceel. Hier weet ik niets vanaf.

In de ontwikkelvarianten overlapten sommige voorstellen inderdaad percelen die in eigendom van of in gebruik zijn door anderen. We vinden het belangrijk om te benadrukken dat concrete voorstellen niet aan de orde waren, maar dat we wilden aangeven in welke omgeving er ruimte voor bijvoorbeeld woningbouw, infrastructuur of groen gezocht kan worden. Mochten er in de toekomst wel concrete plannen zijn voor (een gedeelte van) uw perceel, dan treedt de gemeente met u in overleg.

  • Waarom zijn er nieuwe woningen in Zuidoostbeemster nodig?

Tijdens de themabijeenkomsten die we in oktober en november hebben georganiseerd, gaven inwoners en andere belanghebbenden aan dat er behoefte is aan woningen voor ouderen en starters. Ook willen zij graag dat hun kinderen in Zuidoostbeemster kunnen blijven wonen. Daarnaast heeft de gemeente Beemster net als andere gemeenten een woningbouwopgave.

  • Is woningbouw in Zuidoostbeemster II toegestaan?

Net als andere gemeenten heeft Beemster een woningbouwopgave die het aantal woningen in de gemeente moet laten groeien. Dit is onder andere vastgelegd in het convenant Waterlands Wonen. Hierin heeft Zuidoostbeemster ll een prominente rol als uitbreidingslocatie voor de (regionale) woningbouwopgave. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad op 6 juni 2017 besloten om in te zetten op Zuidoostbeemster ll als ontwikkellocatie voor woningbouw en voorzieningen.

In Zuidoostbeemster is vraag naar (betaalbare) woonruimte voor specifieke doelgroepen. Met de groei van het aantal inwoners kan ook het aanbod van diverse voorzieningen groeien. Nieuwe woningen dragen er bovendien aan bij dat inwoners wooncarrière kunnen maken binnen hun eigen dorp.

  • Komt er hoogbouw in Zuidoostbeemster?

Het vertrekpunt voor nieuwbouw is de ‘Beemster hoogte’ van twee lagen met een kap. In de Dorpsontwikkelingsvisie zal wellicht worden meegegeven dat de mogelijkheden om hoger te bouwen onderzocht mogen worden op centrale locaties waarbij we rekening houden met de waarden van het Werelderfgoed. Hierbij kunt u denken aan de winkel- of zorgvoorzieningen waarboven wonen tot drie á drie-en-een-halve laag ontwikkeld kan worden.

– Welke gevolgen hebben aanpassingen aan de A7 voor Zuidoostbeemster en hoe houden jullie hier rekening mee?

In de voorkeursvariant van de corridorstudie A7 neemt de capaciteit van de A7 toe. Het wordt mogelijk om via de Zuiddijk in noordelijke richting en via een nieuw aan te leggen parallelweg in zuidelijke richting de A7 op te rijden. Vanuit Purmerend wordt minder verkeer verwacht via de Beemsterbrug. Dit betekent ook minder sluipverkeer door Zuidoostbeemster. 

De voorgenomen verbreding van de A7 ter hoogte van Zuidoostbeemster heeft als gevolg dat de voetgangers- en fietsbrug over de A7 ter hoogte van de Volgerweg waarschijnlijk gesloopt moet worden. Momenteel worden de kansen voor een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer onderzocht. 

De definitieve uitwerking van de A7-voorkeursvariant moet aangeven wat de effecten voor Zuidoostbeemster zullen zijn. In de Voorkeursvariant voor de Dorpsontwikkelingsvisie houden we hier rekening mee en stellen we maatregelen voor die de infrastructuur van Zuidoostbeemster veiliger maken bijvoorbeeld door het regime van 30km te verbeteren. 

  • Wat verstaan jullie onder ‘wonen en werken’?

Hiermee bedoelen we de combinatie van wonen en kleinschalig werken op 1 locatie. Dit is geen industrieterreinen, maar meer een plek voor kleine ondernemers naast, achter of tussen woningen. Het gaat dan om bedrijvigheid die geen hinder (geluid, geur, parkeeroverlast) veroorzaakt.