Wat gaan we doen?

Nieuwe woningen in Zuidoostbeemster zorgen voor een sterke groei van het aantal huishoudens en inwoners in het dorp. Hierdoor neemt ook de vraag naar maatschappelijke en ruimtelijke voorzieningen toe. Tegelijk moeten we nadenken over onderwerpen als bereikbaarheid, de verbinding van nieuwe woongebieden met het oude dorp en de verduurzaming van de leefomgeving. De gemeenteraad van Beemster heeft daarom besloten om een Dorpsontwikkelingsvisie voor Zuidoostbeemster te maken.


Pagina’s

Dorpsontwikkelingsvisie

De Dorpsontwikkelingsvisie geeft de ontwikkelrichtingen voor Zuidoostbeemster aan die noodzakelijk, mogelijk of wenselijk zijn. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp zal zijn.

In het Plan van Aanpak kunt u lezen hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand moest komen. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster zijn in de Dorpsontwikkelingsvisie meegenomen.

Deze Nota van Uitgangspunten NvU Dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster  maakt deel uit van het project om te komen tot een Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster.

Denkt u mee?

De kennis zit bij u, in het dorp. Waardevolle kennis die we bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie goed konden gebruiken. Allereerst om de Nota van Uitgangspunten te maken, die aangeeft welke onderwerpen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie.

Wat gebeurt er met uw inbreng?

Met uw bijdragen stelden we eerst de Nota van Uitgangspunten samen. In september 2019 heeft de gemeenteraad deze nota vastgesteld. In oktober en november organiseerden we drie themabijeenkomsten, waarin we samen met belanghebbenden de wensen, ambities en de verdere vormgeving van de bebouwde omgeving van Zuidoostbeemster bespraken. Vervolgens werden de opbrengsten vertaald naar mogelijke ontwikkelvarianten voor Zuidoostbeemster en uiteindelijk een voorkeursvariant. De verslagen van de bijeenkomsten en de varianten kunt u hier terugvinden. Lees hier meer over de keuzes die we voor de voorkeursvariant hebben gemaakt.

De voorkeursvariant is uitgewerkt in de concept Dorpsontwikkelingsvisie. Uiteraard kon u hierop reageren, tijdens de formele inspraakprocedure die volgde. Op 2 juni 2020 stelde de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020 – 2040 vast.