Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Op 2 juni 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster vastgesteld.

Dorpsontwikkelingsvisie ZOB 2020 – 2040 (PDF)

Stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies

Update – april 2021

Nieuwe plannen voor uitvoering dorpontwikkelingsvisies in de maak
In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en
inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als
Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De
gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld.

Ontwikkelstrategie
Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies:
het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van
aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van
beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar.

Oplossing
Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel
is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van
burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van
aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht
en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16
februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen
worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

update – december 2020

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Deze kunt u bekijken op de website www.visievanbeemster.nl. Wij informeren u graag over het vervolg.

Ontwikkelstrategie
De dorpontwikkelingsvisies beschrijven hoe we willen dat Zuidoostbeemster en Middenbeemster zich in de toekomst ontwikkelen. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat dat gaat kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.
 
Samen met de nieuwe gemeente
Op 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend één gemeente. Het maken van de ontwikkelstrategie doen we dan ook samen met de gemeente Purmerend. Dat is belangrijk, want de projecten worden pas uitgevoerd als de fusie een feit is. Bovendien hebben projecten vaak niet alleen effect op de dorpskern zelf, maar ook op de omgeving. Verkeersingrepen hebben bijvoorbeeld ook invloed op de bereikbaarheid van het gebied om het dorp heen.
 
Voorbereiden projecten
Als de ontwikkelstrategie klaar is, gaan we samen met ontwikkelaars de projecten oppakken. De eerste stap in een project is het maken van een ontwerp of stedenbouwkundig plan. We betrekken u als omgeving bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de consequenties voor het Werelderfgoed.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst, via email r.borst@beemster.net of telefoon (0299) 452 216.

Gemeenteraad stelt Dorpsontwikkelingsvisie vast

De gemeenteraad van Beemster heeft besloten om in te stemmen met de Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster 2020-2040. De visie beschrijft de ambities voor de toekomstige indeling van het dorp en de manieren waarop ambities de komende jaren gestalte krijgen. Het plan zorgt ervoor dat het dorpse karakter en de ruimtelijke opzet van Zuidoostbeemster in de toekomst behouden blijven.

Aanpassingen
De gemeenteraad ging akkoord met de visie, maar heeft besloten de visie op een aantal punten aan te laten passen, onder andere:

  • Er mag geen extra verkeersverbinding komen vanuit de polder naar Purmerend. Dat betekent ook dat er geen onderzoek komt naar de mogelijkheid van een brug bij de Oostdijk over de Ringvaart.
  • In het onderzoek naar verkeersoplossingen voor Zuidoostbeemster wordt een mogelijke dorpsontsluitingsweg ten oosten van het talud van de A7 opgenomen.
  • De maximale hoogte van bouwen blijft 2-laags met kap: dit geldt ook voor nieuw te bouwen huisvesting van voorzieningen.
  • De nieuw te bouwen woningen in Zuidoostbeemster II krijgen een lagere dichtheid dan in het bestaande dorp en de Nieuwe Tuinderij.

Daarnaast is het belang van de kernkwaliteiten van de Werelderfgoederen in de toekomstige ontwikkeling van Zuidoostbeemster nu in de visie extra benadrukt. Hierbij gaat het met name om “de Ringdijk en Ringvaart met hun continuïteit en eenheid in vormgeving, de openheid en de Kopergravure sloten”.

Bekijk hier de besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 juni.

Kader voor toekomstige ontwikkeling
De Dorpsontwikkelingsvisie van Zuidoostbeemster geldt vanaf nu als kader waaraan alle toekomstige plannen voor het dorp zullen worden getoetst. Tegelijk kan de visie ook andere partijen inspireren om met ideeën te komen die goed bij het dorp en in de visie passen. Het is een belangrijk document dat ook na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp is.

Wilt u weten hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand is gekomen of bent u op zoek naar documenten? Kijk dan in de tijdlijn op deze website.