Vraag en Antwoord

Waar gaat de Dorpsontwikkelingsvisie over?

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang en geeft straks een samenhangend en breed gedragen beeld van de toekomstige ruimtelijke indeling van Noordbeemster en Westbeemster. De visie gaat gelden als een structuurvisie. In een structuurvisie beschrijft de gemeente hoe zij de ruimtelijke ontwikkeling van (delen of aspecten van) de beide dorpskernen ziet. Als er behoefte aan meer woningen is, waar kunnen deze dan gebouwd worden? Welke plekken zijn bestemd voor natuur of groen? Is er (meer of andere) ruimte voor voorzieningen op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs, medische zorg of vrije tijd nodig en op welke plekken?

De visie wordt hét kader voor toekomstige ontwikkelingen binnen de dorpen tot 2040. Gemeentelijke en particuliere initiatieven binnen Noordbeemster en Westbeemster worden in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie getoetst. Het is een belangrijk document dat na de fusie met de gemeente Purmerend richtinggevend voor de toekomstige ontwikkeling van de dorpen zal zijn.

Hoe komt de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand?

De Dorpsontwikkelingsvisie wordt gemaakt vanuit het dorpsbelang, in samenspraak met inwoners en andere belanghebbenden. De eerste stap op weg naar de Dorpsontwikkelingsvisie is het maken van een Nota van Uitgangspunten. Deze nota moet aangeven welke onderwerpen, trends en ontwikkelingen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. Ook de eerder opgehaalde waarden van Waardevol Beemster worden hierin meegenomen evenals eventuele ideeën of wensen die nu al bestaan voor de ruimtelijke indeling van beide dorpen. Op de pagina Dorpsontwikkelingsvisie vindt u meer informatie over het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie.

Wat is het verschil tussen een dorpsontwikkelingsvisie en een bestemmingsplan?

De Dorpsontwikkelingsvisie gaat straks aangeven hoe de dorpen zich naar 2040 willen ontwikkelen. Dat betekent dat alle initiatieven van particulieren en gemeente binnen Noordbeemster en Westbeemster in de toekomst aan de Dorpsontwikkelingsvisie worden getoetst. Waar de Dorpsontwikkelingsvisie een kader voor ruimtelijke ontwikkeling aangeeft, spreek je mede op basis van dit kader in een bestemmingsplan met elkaar af hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan is een juridisch bindend document voor zowel de overheid als burgers en bedrijven.

Waarom wordt het bestemmingsplan buitengebied geactualiseerd?

Bij de Dorpsontwikkelingsvisie gaat het om de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de dorpskernen van Noordbeemster en Westbeemster. Parallel wordt het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 geactualiseerd. In een bestemmingsplan is geregeld hoe de grond gebruikt mag worden en wat er op de grond gebouwd mag worden. Het huidige bestemmingsplan voor het buitengebied van de Beemster is opgesteld in 2012. Dat is vrij recent, maar toch is er aanleiding om het plan al te herzien. Daar gaat de gemeente mee aan de slag. Het is de bedoeling dat het vernieuwde bestemmingsplan klaar is rond de zomer van 2021. De herziening heeft geen gevolgen voor eerder verleende vergunningen of voor bestaande rechten. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente.

Wat is een visiegebied?

De Nota van Uitgangspunten geeft aan welke onderwerpen, trends en ontwikkelingen belangrijk zijn voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster. De nota laat ook zien binnen welk gebied ruimte gezocht kan worden voor mogelijke initiatieven. Deze ruimte heet het visiegebied.

Voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Noordbeemster en Westbeemster is de bebouwde kom van beide dorpen het visiegebied. Hiermee bepalen we niet de exacte grenzen voor waar ontwikkelingen mogelijk zijn, maar geven we aan dat bij het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie het zoekgebied voor ontwikkelmogelijkheden beperkt is. Deze ontwikkelmogelijkheden zullen dus globaal gezien binnen de bebouwde kom van beide dorpen liggen.

Mijn grond ligt voor een deel binnen de bebouwde kom. Wat betekent het visiegebied voor mij?

Het visiegebied zegt nog niets over eventuele wijzigingen in uw huidige situatie. Als tijdens het maken van de Dorpsontwikkelingsvisie geen wijzigingen gewenst zijn op of rondom uw grond(en), dan verandert er in uw situatie niets. Is dat wel het geval, dan wordt u bij de verdere uitwerking direct betrokken. Het gaat immers om uw grond(en) en dus zijn wijzigingen alleen mogelijk in gezamenlijk overleg.

Visie van Noordbeemster en Westbeemster

De gemeente is op zoek naar mensen die willen meedenken over de huidige en toekomstige inrichting van Noordbeemster en Westbeemster. De bijdragen van de Beemsterlingen komen straks samen in een Dorpsontwikkelingsvisie. Heeft u een belang in Noordbeemster en/of Westbeemster, omdat u er woont, werkt, bij een vereniging hoort of uw kinderen naar school brengt? Denk dan mee over de toekomst van de dorpen.

Denk mee