Vraag en Antwoord Ontwikkelvarianten

Wat zijn ontwikkelvarianten en bouwstenen?

Ontwikkelvarianten zijn eerste schetsen die laten zien hoe we wensen en ambities in de toekomstige ruimte van beide dorpskernen kunnen plaatsen. Deze wensen en ambities noemen we bouwstenen: ze komen voort uit de dorpsgesprekken en gesprekken met belanghebbenden. De ontwikkelvarianten laten elk vanuit een eigen invalshoek zien hoe deze bouwstenen met elkaar in de ruimte van het dorp gecombineerd kunnen worden.

Waarover kan ik meedenken?

Nu de ontwikkelvarianten er zijn, vragen we opnieuw om mee te denken. Welke bouwstenen in de ontwikkelvarianten spreken u aan als het gaat om de toekomst van uw dorp? Welke minder of niet? En waarom? Het is belangrijk om te weten dat we u niet vragen om een keuze voor een van de ontwikkelvarianten te maken. Wél om deze goed te bekijken en per ontwikkelvariant een oordeel te geven over de bouwstenen, afzonderlijk en in combinatie met elkaar.

Wat gebeurt er met mijn bijdragen aan de ontwikkelvarianten?

Met uw reacties kunnen we het draagvlak voor de bouwstenen en de financiële consequenties en de technische uitvoerbaarheid ervan in kaart brengen en straks per dorp een voorkeursvariant samenstellen. Deze voorkeursvarianten werken we uit in de concept Dorpsontwikkelingsvisie.

Ik woon in het buitengebied van Noordbeemster/Westbeemster. Mag ik wel meedenken over de dorpsontwikkelingsvisie?

Jazeker. De Dorpsontwikkelingsvisie gaat over de toekomstige ruimtelijke indeling van beide dorpskernen. Elke inwoner en belanghebbende van Noordbeemster en Westbeemster is welkom om mee te denken over de toekomst van de dorpen.

Hoe gaan jullie in de Dorpsontwikkelingsvisie om met duurzaamheid ?

De gemeente stelt in 2021 samen met belanghebbenden een warmtetransitieplan op. Daarin staat aangegeven hoe alle huizen en gebouwen op welke termijn aardgasvrij moeten zijn. Ook bevat dit plan een beschrijving op welke manier lokale en regionale duurzame bronnen worden ontwikkeld en ingezet.

De totstandkoming van het warmtetransitieplan betreft een apart project, maar heeft op allerlei manieren invloed (en andersom) op de ontwikkeling van de dorpsontwikkelingsvisie.

De energietransitie krijgt dan ook een rol in deze visie. Binnen elk te bespreken thema dan wel iedere ontwikkelingslocatie vormt de verduurzaming een belangrijk uitgangspunt. Hoe organiseren we de onbebouwde en bebouwde leefomgeving van Noordbeemster en Westbeemster op een duurzame wijze? Hiervoor zal met het project ´warmtetransitieplan´ worden afgestemd.

Is er in de Dorpsontwikkelingsvisie aandacht voor windenergie?

In het kader van de status van UNESCO Werelderfgoed zijn windmolens in de Beemster niet toegestaan. Buiten de bebouwde kom mag op het bouwoppervlak van de woning een bouwwerk tot 6 meter hoog worden geplaatst. De gemeente stelt zich daarnaast op het standpunt dat er een potentieel aan zonne-energie op de daken beschikbaar is.

Verkeersveiligheid – Kruising Westdijk-Schermerhornerweg

Deze kruising ligt niet in de bebouwde kom van Noordbeemster, waar de Dorpsontwikkelingsvisie uitspraken over gaat doen. Daarnaast is de N243 een provinciale weg. De Provincie bereidt een herinrichting van de weg voor. Meer informatie vindt u op de website van de provincie Noord-Holland (N243 Herinrichting).