Leefbaarheid en voorzieningen

« Terug naar Thema Westbeemster

Plekken waar je elkaar tegenkomt of een gemeenschapsruimte in het dorp worden gewaardeerd. In Westbeemster zijn dat bijvoorbeeld de school, WBSV, De Kerckhaen en de Wereldtuin.

 1. Hoe belangrijk zijn deze voorzieningen voor Westbeemster? Waarom?
 2. Ziet u mogelijkheden voor aanpassing of verbetering? Wat moet blijven, kan beter of mag wellicht weg?
 3. Mist u voorzieningen in het dorp? Welke voorzieningen, voor wie en op welke plek?
 4. Vindt u de locatie van de kerk een goede plek voor meer of andere voorzieningen die bijdragen aan een fijne woon- en leefomgeving? Aan welke voorzieningen denkt u?
 5. Is er meer ruimte voor sport of voor andere sporten nodig?

8 reacties

 1. Caroline de Wit schreef:

  In mijn ogen zijn wbsv, de kerkhean en de school het kloppende hart van het dorp. En dus ook erg belangrijk om te behouden. Verbetering en ontwikkeling zijn daarbij nodig om dit in stand en levensvatbaar te houden.

 2. Sandra Oudshoorn schreef:

  Denk dat de voorzieningen die we nu hebben moeten blijven, uitbreiden is niet nodig, misschien kunnen school, voetbal, kerckhaen en kerk iets meer met elkaar samenwerken en hebben we niet allerlei gebouwen die allemaal onderhouden moeten worden en maar gedeeltelijk of bijna niet gebruikt worden. In andere plaatsen zie ik wel dat de kunstgrasvelden ook door scholen gebruikt worden om op te gymmen bijvoorbeeld. De wereldtuin kan ook prima door de school gebruikt worden en misschien de Kerckhaen wel als kantine voor WBSV.

  1. Matthijs van der Scheun schreef:

   De voorzieningen die er zijn zouden zeker niet moeten verdwijnen. Deze maken namelijk Westbeemster tot een aantrekkelijk dorp. Zonder deze voorzieningen zou Westbeemster niet meer zijn dan een hoopje huizen.
   Het is een goede ontwikkeling dat de Kerckhaen een nieuwe eigenaar heeft gevonden die er iets moois van wilt maken. Van mij mag de wereldtuin ook weer nieuw leven worden ingeblazen. Misschien open zetten als een mini park waar mensen kunnen genieten van de natuur en zich kunnen inzetten als vrijwilliger om de tuin te onderhouden.
   Ik denk dat Westbeemster iets te klein is voor meer voorzieningen. Echter ruimte voor een voedselbos zou wel een fantastisch idee kunnen zijn.

 3. Peter Blankestijn, projectleider Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster schreef:

  Dank voor uw reacties en ideeën. Als de bestaande voorzieningen en ruimte in het dorp meer samen gebruikt kunnen worden, dan ontstaat er misschien ook ruimte voor nieuwe voorzieningen en extra woningen. Welke nieuwe voorzieningen zijn er nodig, voor wie en op welke plek zou u dit willen?

 4. Kees Tol schreef:

  Genoemde voorzieningen zijn mijns inziens van essentieel belang om de leefbaarheid in de dorpskern te behouden. Mensen worden hierdoor met elkaar verbonden en het biedt hierbij een probaat middel om een verdere individualisering tegen te gaan.
  Met name WBSV, de Kerckhaen en de school zijn hierbij naar mijn mening zeker essentieel. Maar ook een voorziening als een goede sportzaal zou zeker zijn nut kunnen hebben. Lid zijnde van Bevok (Beemster Volleybal Klub), een club met ca. 150 leden, heeft hiervoor in de West nu geen mogelijkheden. We trainen op dit moment in Midden- en Zuidoostbeemster en spelen onze wedstrijden in Purmerend, omdat er in de (West)Beemster geen geschikte voorzieningen zijn. Ook de school, voetbal en de damesgymclub zou van zo’n sportzaal gebruik kunnen maken.
  Rond en om of misschien zelfs ín de kerk (in West Friesland zijn hiervan voorbeelden te vinden) zouden hiervoor geschikte plekken kunnen zijn.

 5. Kees Vlaanderen, vz dorpsraad schreef:

  Reactie van de dorpsraaad Westbeemster op de dorpsontwikkelingsvisie voor Westbeemster

  De Dorpsraad wil verbinden.

  1. Toekomst kerk, pastorie en het hart van Westbeemster.
  2. De toegangsbrug naar het kerkplein
  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  4. Kleine windmolens

  Om te beginnen zijn we heel tevreden met de volgende formulering in de nota van uitgangspunten, waarmee we graag instemmen:

  • De ambitie is om kleinschalige woningbouw te realiseren. Een onderzoek naar de woningbehoefte verwelkomen wij.
  • Om de leefbaarheid te behouden en waar mogelijk te vergroten, wordt voorgesteld de buurthuisfunctie, de Wereldtuin en de begraafplaats te behouden.
  • Verder is behoud van de Lourdesschool, WBSV en ‘de Kerckhaen’ gewenst om de leefbaarheid, saamhorigheid in de dorpskernen te behouden.

  Al deze ambities en voorzieningen zoals verwoord in de Nota van uitgangspunten zijn van groot belang voor de vitaliteit van Westbeemster, dat gevoed wordt door een rijk verenigingsleven, waaronder het Volksspelen comité, de buurtverenigingen en andere Beemster verenigingen.
  De Dorpsraad bepleit een totaalvisie voor het hart van Westbeemster, waarin alle betrokken partijen en bewoners zich herkennen en samenhang ervaren. De dorpsraad wil hierin graag de verbinder zijn die partijen en bewoners samenbrengt en zoekt naar gedeelde belangen die individuele belangen ontstijgen in één bloeiend Westbeemster.

  We hebben ook nog een paar aanbevelingen. Wij noemen er vier.

  1. De toekomst van het hart van Westbeemster.
  Al 10 jaar zijn we bezig om een herbestemming te vinden voor de kerk, de pastorie en de bijbehorende omliggende gronden. Er zijn dorpsbijeenkomsten geweest waarop mooie plannen werden gepresenteerd. Regelmatig hebben we gedacht: nu gaat het er echt van komen. En toch liep het steeds weer mis. Zo dreigde het momentum verloren te gaan. Want alle betrokken partijen, de parochie, de WBSV, de Kerckhaen, de Lourdesschool, Wereldtuin moesten door en trokken hun eigen plan, terwijl samenwerking nu juist zo van belang is om een totaalplan te maken waar iedereen beter van wordt.

  Het afgelopen jaar heeft de parochie gesprekken gevoerd met een nieuwe ontwikkelaar. Op verzoek van de gemeente heeft de parochie een stedenbouwkundige schets laten maken om daarmee inzichtelijk te maken wat mogelijkheden zijn. Die schets kon meteen ook weer verdwijnen in een bureaula toen het bericht kwam dat nu eerst een dorpsontwikkelingsvisie gemaakt zou worden. Wanneer komt van uitstel afstel?

  Natuurlijk zijn we niet tegen een dorpsontwikkelingsvisie, zeker niet, maar we zouden het wel heel jammer vinden om opnieuw het momentum verloren te laten gaan en daarom op voortvarendheid willen aandringen. We willen daarom ook aanbevelen om de stedenbouwkundige schets onderdeel te maken van de nota van uitgangspunten en de ontwikkelingsvisie. Het zijn niet meer dan ruwe schetsen, die ook nog niet op haalbaarheid zijn getoetst. Maar ze kunnen helpen om de discussie concreter te maken en belangrijke onderwerpen als betaalbare woningbouw voor starters en/of koopwoningen in het duurdere segment inzichtelijk te maken. En hoe woningbouw kan helpen om kerk en pastorie te renoveren en een nieuwe toekomst te geven en bestaande voorzieningen te versterken.

  In dit totaalplan moet ook aandacht worden besteed aan een herinrichting van de kern met veilige looproutes, parkeerfaciliteiten en ontsluitingen, de inrichting en bestemming van het kerkplein, de pastorietuin en andere gezichtsbepalende elementen. En (woon)voorzieningen voor jongeren die naar Westbeemster willen terugkeren en ouderen die hier willen blijven wonen. Wij verwachten dat de dorpsontwikkelingsvisie hiervoor een basis legt die deze ontwikkelingen mogelijk en haalbaar maakt.

  En verder.

  2. De toegangsbrug naar het kerkplein.
  Een paar jaar geleden is de toegangsbrug naar het kerkplein vervangen door een tijdelijke toegangsdam. Omdat de toekomstige herinrichting van het kerkplein in samenhang met de herbestemming van kerk en parochie ter discussie stond, is gekozen voor een tijdelijk dam, om bij de realisatie van de nieuwe plannen de brug in oude luister te herstellen. De dorpsraad Westbeemster zou graag zien dat dit opgenomen wordt in de nota van uitgangspunten. De BPP heeft hier een amendement voor ingediend met soortgelijke strekking.

  3. Een loop/fietsbrug in het verlengde van de Hobrederweg naar de Eilandspolder.
  We bepleiten het onderzoek naar een loop/fietsbrug die Westbeemster en Eilandspolder verbindt. Een brug zou een ondersteuning kunnen zijn voor het aantrekken van recreanten en de Kerckhaen als uitspanning aantrekkelijker maken voor fietsers en wandelaars.

  4. We missen in de nota van aandachtspunten het duurzame energieverhaal en dan met name het toestaan van kleine windmolens tot 15 meter op agrarische erven. Ook dit staat mogelijk op gespannen voet met het Werelderfgoed, maar misschien ook niet. Het gaat immers om kleine molens die er bovendien ook aantrekkelijk uitzien met houten bladen, waarmee een melkveebedrijf in de eigen energiebehoefte kan voorzien. We weten dat een aantal agrarische ondernemers graag zo’ n molentje zouden willen plaatsen om het bedrijf verder te kunnen verduurzamen. We willen u daarom vragen om onderzoek hiernaar mee te nemen in de nota van uitgangspunten.

  1. Ruud schreef:

   t.a.v. punt 3: er wordt gevraagd om een onderzoek. Dit onderwerp is sinds 2014 al op de agenda gezet van de gemeente Beemster en uiteindelijk op 21 maart 2017 is er door de gemeenteraad besloten om dit niet te doen. Ook geen onderzoek.

   Is een brug een welkome aanvulling op deze kruising? Als ik daar kijk is er een weids uitzicht, werkelijk vrij uitzicht alom. Een van de weinig mooie plekken waar er geen landschapsvervuiling of – verrommeling is. Even verderop, naar het Zuiden ligt de brug naar De Rijp en naar het Noorden ligt de weg naar Schermerhorn.

   Wat heeft een brug, hoog over de brede ringvaart voor zin, of nut? Als ik wandel dan loop ik over de dijk naar De Rijp of naar Schermerhorn. Er is nl. niets waar de brug mij extra mee verbindt, het lost niets op en maakt de weg niet korter. Dan zou er ook een flinke investering moeten plaatsvinden voor aanleg en jaarlijks onderhoud. Het is nog maar de vraag of de gemeente Alkmaar of de Provincie wil meewerken aan een extra ontsluiting naar het Natura2000-gebied, een natuurgebied. Juist die plek, waar de brug aanlandt in het Natura2000-gebied heerst er nog enige rust.

   Kortom: ik beschouw een brug als ernstige landschapsaantasting en -verrommeling. De brug komt van niets, gaat naar niets en voegt m.i. niets toe omdat er even verderop al bruggen zijn. Als wandelaar loop ik nl. naar De Rijp of naar Schermerhorn, eventueel via De Beemster. Hangt er maar vanaf welke kant van het water je kiest.

 6. Inge Bečka schreef:

  De Wereldtuin is een bijzondere plek in het hart van de Westbeemster. Het ligt verscholen tussen de Johannes de Doper kerk, de pastorie en de oude begraafplaats. De Wereldtuin is vrij toegankelijk voor alle bewoners van Westbeemster en ook andere bezoekers en belangstellenden zijn van harte welkom.

  In de Wereldtuin bestaande uit een moestuin, een bloementuin en het bos, wordt al jarenlang twee dagen per week met veel inzet en plezier gewerkt door vrouwen met een Nederlandse en niet-Nederlandse achtergrond. Er worden projecten georganiseerd in samenwerking met de school, de Kerckhaen en anderen die de samenhang in het dorp versterken. Deze samenwerking zorgt voor waardevolle ontmoetingen en bijzondere verbindingen.

  Er wordt in de tuin gezaaid, geoogst, gekookt en samen gegeten. Iedereen die wil meewerken of aanschuiven is welkom. Het is een ontmoetingsplek waar mensen uit veel verschillende culturen samen komen, samenwerken, verhalen delen, van elkaar leren en het leven vieren.

  Stichting de Wereldtuin streeft vandaag en in de toekomst naar een sterke verbinding met organisaties, bedrijven en bewoners uit Westbeemster om een belangrijke rol van betekenis te spelen voor het dorp en de hele regio.

  Inge Bečka – voorzitter Stichting de Wereldtuin

Reacties zijn gesloten.

Meer Ontwikkelvarianten

Openbare ruimte en verkeer

Bekijk Ontwikkelvariant

Recreatie en toerisme

Bekijk Ontwikkelvariant