2019
30 september

Ontwikkelvarianten 1, 2 en 3

Ontwikkelvarianten 1, 2 en 3
Er zijn 3 ontwikkelvarianten voor de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt. De drie ontwikkelvarianten laten steeds vanuit een eigen invalshoek zien welke mogelijkheden er zijn voor de toekomstige ruimtelijke indeling van het dorp. Er waren inloopavonden op donderdag 3 en woensdag 9 oktober. Tot en met 13 oktober was het mogelijk om via de website te reageren op de ontwikkelvarianten. Vanaf 14 oktober verwerken wij uw reacties en maken we één voorkeursvariant. Hierbij worden ook de onderwerpen duurzaamheid, energietransitie en biodiversiteit verder uitgewerkt.
11 juli

Bijeenkomst + Verslag Openbare ruimte en verkeer

Bijeenkomst + Verslag Openbare ruimte en verkeer

Op donderdag 11 juli 2019 organiseerde de gemeente de laatste themabijeenkomst over Openbare Ruimte en Verkeer. Tijdens deze avond in het gemeentehuis hebben 33 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven over de toekomst van de openbare ruimte en het verkeer in Middenbeemster.

Visie van Beemster – verslag themabijeenkomst Openbare ruimte en Verkeer

20 juni

Bijeenkomst + verslag Bedrijvigheid

Bijeenkomst + verslag Bedrijvigheid

Op donderdag 20 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Bedrijvigheid. Tijdens deze avond in sportcentrum De Kloek hebben 46 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

13 juni

Bijeenkomst + verslag Wonen & Leefbaarheid

Bijeenkomst + verslag Wonen & Leefbaarheid

Op woensdag 13 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid. Tijdens deze avond in het gemeentehuis hebben 47 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

Visie van Beemster – verslag themabijeenkomst Wonen en Leefbaarheid 13 juni 2019

5 juni

Bijeenkomst + verslag Welzijn & Zorg

Bijeenkomst + verslag Welzijn & Zorg

Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Welzijn en Zorg. Tijdens deze avond in werk-­ en woongemeenschap Breidablick hebben 54 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

16 mei

Bijeenkomst + verslag Toerisme & Werelderfgoed

Bijeenkomst + verslag Toerisme & Werelderfgoed

Op donderdag 16 mei 2019 organiseerde gemeente Beemster de themabijeenkomst Toerisme en Werelderfgoed. Tijdens deze avond in het gemeentehuis van Beemster hebben 25 deelnemers ideeën met elkaar gedeeld en hun mening gegeven.

26 maart

Nota van Uitganspunten

Nota van Uitgangspunten

Het doel van deze Nota van Uitgangspunten is om, voorafgaand aan het daadwerkelijk opstellen van de Dorpsontwikkelingsvisie, met betrokkenen, belanghebbenden en gemeenteraad de inhoudelijke kaders te bepalen. Over welke ambities, locaties, problematieken, onderwerpen, ontwikkelingskaders, etc. gaat de Dorpsontwikkelingsvisie een uitspraak doen? Wat is reeds een vastgesteld gegeven en wat niet? Heeft het projectteam alle ontwikkelingen goed in beeld? Welk vastgesteld ruimtelijk beleid wordt als uitgangspunt meegewogen?

16 januari

Plan van aanpak

Plan van Aanpak

Om tot een passende, wenselijke en complementaire invulling van de ontwikkelingen in het dorp te kunnen komen, is het van belang om eerst op strategisch niveau trends, tendensen en lokale behoeften helder te krijgen om op basis hiervan de ruimtelijke en maatschappelijke weerslag van ontwikkelkeuzes inzichtelijk te maken en om tenslotte kansen en ambities te bepalen. Dit geeft vervolgens hét kader om een juiste, weloverwogen invulling van de ontwikkelingen en ontwikkellocaties en het daarvoor benodigd planologisch kader vorm te geven.

2018
10 juli

Besluit gemeenteraad tot voorbereiding ontwikkelingsplan Middenbeemster

Op 10 juli 2018 besloot de gemeenteraad van de gemeente Beemster de voorbereiding van een ontwikkelingsplan voor Middenbeemster op te starten. In Middenbeemster
spelen een aantal ruimtelijke ontwikkelingen zoals de schoolcampus, herontwikkeling gemeentehuislocatie, mogelijke toekomstige herbestemming en/of verkoop Cultureel Centrum Onder de Linden, toeristische ambities CONO Kaasmakers, uitvoering visie marktplein, grootschalige woningbouwontwikkeling in De Keyser 2e fase, het vertrek van PLUS, ontwikkeling bezoekerscentrum, diverse kleinere kansen/herontwikkelingsmogelijkheden en een toename van het aantal woningen.