Openbare Ruimte & Verkeer

De openbare ruimte is de publieke ruimte die in belangrijke mate de identiteit van het dorp bepaalt, maar ook de ruimte waar we fietsen, spelen, wandelen en parkeren. Elke ontwikkeling binnen het dorp heeft gevolgen voor de openbare ruimte, verkeer en veiligheid.

De bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 11 juli, het verslag is hier te lezen.

Vanwege het historische karakter van de Beemster dient het wegen- en waterpatroon en de laanbomenstructuur blijvende bescherming te genieten. Dit is een belangrijk onderdeel van de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijk moeten we rekening houden met de realiteit van nu én met toekomstige ontwikkelingen. Hoe zorgen we ervoor dat u in Middenbeemster prettig op een bankje zit, veilig speelt, rijdt, loopt of fietst naar uw bestemming?

Omdat elke ontwikkeling binnen het dorp gevolgen heeft voor de inrichting van de openbare ruimte en daarmee op de identiteit, verblijfskwaliteit en verkeersafwikkeling, willen we met u in gesprek. Hoe staat het met het verkeer, de parkeerdruk, verkeersveiligheid, fietsstroken/-paden en parkeeroplossingen. Binnen dit thema denken we na over de cultuurhistorische uitgangspunten, ruimtelijke kwaliteit, technische en verkeersveiligheidseisen die in de Dorpsontwikkelingsvisie bij elkaar worden gebracht.