Dorpsontwikkelingsvisie 2020-2040

Hoe kan Middenbeemster zich ontwikkelen naar 2040? In 2019/2020 heeft u als inwoner of belanghebbende vele ideeën en wensen voor de toekomst van het dorp gedeeld. Met uw bijdragen hebben we de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster gemaakt die we u hieronder laten zien.

Middenbeemster Dorpsontwikkelingsvisie 2020 – 2040 (PDF)

Stand van zaken vervolg Dorpsontwikkelingsvisies

Update – april 2021

Nieuwe plannen voor uitvoering dorpontwikkelingsvisies in de maak
In de afgelopen periode heeft de gemeente, samen met ondernemers, organisaties en
inwoners, een Dorpontwikkelingsvisie opgesteld voor zowel Middenbeemster als
Zuidoostbeemster. Hierin staat hoe de dorpen zich in de toekomst ontwikkelen. De
gemeenteraad heeft deze visies vastgesteld.

Ontwikkelstrategie
Op 9 maart besprak de raad een voorstel voor het uitwerken van de Dorpontwikkelingsvisies:
het opstellen van een ontwikkelstrategie en het vrijmaken van budget hiervoor. Dit plan van
aanpak kreeg echter onvoldoende steun in de gemeenteraad. Hierdoor kwam de uitvoering van
beide dorpsontwikkelingsvisies in gevaar.

Oplossing
Op 30 maart diende de VVD een initiatiefvoorstel in om tot een oplossing te komen. Dat voorstel
is door alle partijen in de gemeenteraad gesteund. Het houdt in dat het college van
burgemeester en wethouders de opdracht heeft om per dorpsontwikkelingsvisie een plan van
aanpak te maken voor de uitvoering. In deze plannen krijgen kansrijke projecten extra aandacht
en wordt de input verwerkt die door de fracties is gegeven in de commissievergadering van 16
februari 2021 en in de raadsvergadering van 9 maart 2021. De nieuwe uitvoeringsplannen
worden in mei aan de gemeenteraad voorgelegd.

update – december 2020

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad van Beemster de Dorpsontwikkelingsvisies van Zuidoostbeemster en Middenbeemster vastgesteld. Deze kunt u bekijken op de website www.visievanbeemster.nl. Wij informeren u graag over het vervolg.

Ontwikkelstrategie
De dorpontwikkelingsvisies beschrijven hoe we willen dat Zuidoostbeemster en Middenbeemster zich in de toekomst ontwikkelen. We hebben de visies opgesteld samen met inwoners, organisaties en ondernemers. Het komende jaar gaan we kijken hoe we de plannen uit de visies kunnen uitvoeren. We onderzoeken wat dat gaat kosten, met wie gaan we samenwerken, hoe we dat gaan aanpakken en wat we eerst doen en wat later. Ook kijken we welke gevolgen de plannen hebben op de omgeving. We verwerken alle informatie in een ontwikkelstrategie. Dat is een plan voor de uitvoering.
 
Samen met de nieuwe gemeente
Op 1 januari 2022 zijn Beemster en Purmerend één gemeente. Het maken van de ontwikkelstrategie doen we dan ook samen met de gemeente Purmerend. Dat is belangrijk, want de projecten worden pas uitgevoerd als de fusie een feit is. Bovendien hebben projecten vaak niet alleen effect op de dorpskern zelf, maar ook op de omgeving. Verkeersingrepen hebben bijvoorbeeld ook invloed op de bereikbaarheid van het gebied om het dorp heen.
 
Voorbereiden projecten
Als de ontwikkelstrategie klaar is, gaan we samen met ontwikkelaars de projecten oppakken. De eerste stap in een project is het maken van een ontwerp of stedenbouwkundig plan. We betrekken u als omgeving bij het maken van dit ontwerp. Natuurlijk kijken we ook naar de consequenties voor het Werelderfgoed.
 
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze informatie dan kunt u contact opnemen met projectleider Roy Borst, via email r.borst@beemster.net of telefoon (0299) 452 216.

De Dorpsontwikkelingsvisie

De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster 2020-2040 geeft een beeld van de gezamenlijke ambities als basis en inspiratie voor alle toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Het sleutelwoord is ruimte: behoud van open plekken en ruimte maken voor wonen, werken, de energietransitie en elkaar ontmoeten.

De ruimte van Middenbeemster

De dorpsontwikkelingsvisie laat zien op welke manieren Middenbeemster zich naar 2040 wil ontwikkelen. Zo is onder andere gekozen voor een nieuwe locatie voor basisschool De Blauwe Morgenster in nieuwbouwwijk De Keyser ll en de herontwikkeling van de huidige schoollocatie naar woningen voor diverse doelgroepen. Voor de huidige locaties van de basisschool en het gemeentehuis mag onderzocht worden of het bouwen tot een hoogte van 3 lagen met kap mogelijk is.

In de Dorpsontwikkelingsvisie worden de vier kwadranten nadrukkelijker met elkaar verbonden door de aanleg van een fietscarré. Een ‘rondje dorp’ voor wandelaars is straks mogelijk door de aanleg van een eenvoudig natuurpad tegen de buitenkant van het dorp aan. Tenslotte blijft de ijsbaanlocatie ook in de toekomst beschikbaar voor evenementen, maar kan plaats bieden aan meer sport- en recreatiemogelijkheden in het dorp.

In september 2020 heeft de gemeenteraad de Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld.

Basisschool De Blauwe Morgenster

Basisschool De Blauwe Morgenster is (deels) aan vervanging en aan uitbreiding toe. In nieuwbouwplan De Keyser II wordt ruimte gezocht voor een school met aanverwant programma, zoals een Integraal Kind Centrum (IKC) met (buitenschoolse) kinderopvang en een peuterspeelvoorziening, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en bibliotheek. Op dit moment voert de gemeente samen met De Beemster Compagnie hiernaar een verkenning uit.

Wilt u weten hoe de Dorpsontwikkelingsvisie tot stand is gekomen of bent u op zoek naar documenten? Kijk dan in de tijdlijn op deze website.